Projekt: Interaktywni

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.