Projekt: INTERAKTYWNI NA POGRANICZU

PL

Projekt ma na celu zwiększenie odwiedzalności regionu sąsiadujących ze sobą gmin Bystrzyca Kłodzka i Orlicke Zahori. Skupia się na promowaniu atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych i kulturowych obejmujących obszar gór Bystrzyckich i Gór Orlickich. Działania marketingowe, informacyjne i promocyjne (utworzenie wielojęzycznej strony internetowej, aplikacji mobilnej, druk materiałów promocyjnych) skierowane są do potencjalnych turystów odwiedzających region polsko – czeskiego pogranicza.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie mechanizmu interaktywnej komunikacji i informacji

(strona internetowa), umożliwiającej potencjalnym turystom zaplanowanie pobytu zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie wspólnego bogatego w walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru Gór Bystrzyckich i Gór Orlickich oraz miejscowości klimatycznych i uzdrowiskowych znajdujących się na tych niezwykle atrakcyjnych turystycznie terenach. Działania projektu mają na celu promocję regionów, wzajemne poznawanie partnerów w sferze turystyki, kultury, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Działania zaplanowane w projekcie na rzecz promocji regionu, walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych:

  1. Utworzenie interaktywnej, wieloskładnikowej, wielojęzycznej, informacyjnej strony internetowej
  2. Druk materiałów promocyjnych (folder informacyjny, mapa turystyczna, informator regionalny, album zawierający fotografie i opisy atrakcji w regionie)
  3. Udział w targach turystycznych we Wrocławiu
  4. Udział w targach turystycznych w Opolu

 

Projekt: INTERAKTIVNÍ V PŘÍHRANIČÍ

CS

Cílem projektu je zvýšit návštěvnost vzájemně sousedících regionů obce Bystrzyca Kłodzka a Orlické Záhoří. Projekt se zaměřuje na propagaci turistických zajímavostí, přírodních a kulturních hodnot v oblasti Bystřických a Orlických hor. Marketingové, informační a propagační aktivity (vytvoření vícejazyčných internetových stránek, mobilní aplikace, tisk propagačních materiálů) jsou zaměřené na potenciální turisty navštěvující region česko-polského příhraničí.

 

Předmětem tohoto projektu je vytvoření mechanizmu interaktivní komunikace a informace umožňující potenciálním turistům, naplánování pobytu jak na polské, tak na české straně společného, na turistické, kulturní a přírodní hodnoty bohaté oblasti Bystřických a Orlických hor a klimatických a lázeňských obcí, nacházejících se v těchto mimořádně turisticky atraktivních místech.  Cílem aktivit projektu je propagace regionu, vzájemné poznávání partnerů v oblasti cestovního ruchu, kultury, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Dále lze poukázat na přidanou hodnotu vyplývající z obohacení realizátorů a odběratelů projektu o nové zkušenosti, poznatky, poznávání kultury, pestré turistické, historické a geologické zajímavosti, tradice, dějiny a jazyk partnera.

 

Aktivity plánované v rámci projektu na podporu regionu, turistických, kulturních a přírodních hodnot:
1. Vytvoření interaktivní, vícekomponentní, vícejazyčné informační stránky.

  1. Tisk propagačních materiálů (informační složka, turistická mapa, regionální příručka, album obsahující fotografie a popis zajímavostí v regionu)
  2. Účast na veletrzích cestovního ruchu ve Vratislavi
    4. Účast na veletrzích cestovního ruchu v Opole

 

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy